Værd at vide

Vi opfordrer altid til det gode naboskab og forventer at alle deltager i at passe på vores område og hinanden.

Det betyder at:

 • Vi ikke larmer unødvendigt på sene tidspunkter.
 • Vi rydder op efter os selv og vores kæledyr.
 • Vi færdes ikke med motoriserede køretøjer på stierne.
 • Vi tager alle del i at passe på vores legepladser og børnene der leger på dem.
 • Vi deltager på general forsamlingen og er med til sammen at gøre foreningen til et godt sted for os alle.
 • Betaler kontingent.

Bestyrelsen kan kontaktes på mail: [email protected] på hverdage i tidsrummet 16-20.

Vedtægter og lokalplan
Vedtægterne kan findes på foreningens hjemmeside og lokalplanen på både foreningens og kommunens hjemmeside. (Link til bolig og planstyrelsen’s kort oversigt: https://visplaner.plandata.dk/)
Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring nye tage, carporte, overdækkede terrasser, beplantninger, farvevalg på træværk m.m.
Overtrædelser eller misligholdelse varetages af kommunen som har påtaleretten.
Foreningen har en godkendt dispensation for skift af vinduer og installation af tagvinduer som kan findes på foreningens hjemmeside.

Gartner og fællesområderne
Foreningen har et gartnerselskab til vedligeholdelse af den grønne natur på vores fællesområde. Det er ikke tilladt for de enkelte ejere at udføre “gør det selv” arbejde, eller opfordre gartneren til ekstra arbejde uden at det er godkendt af bestyrelsen. Fjerner du beplantning på fællesarealer uden accept fra bestyrelsen, kan du gøres personlig ansvarlig og må selv betale for reetablering.

Parkering 

På foreningens tilhørende parkeringspladser er der både almindelige pladser og carporte som tilhører de matrikler hvor der er registreret ejerskab.

På den ene af foreningens parkeringspladser er der mulighed for parkere sin campingvogn lovligt under dispensation fra kommune og politi. Parkeringen må kun forekomme i det afmærket område på den første parkeringsplads ud mod Frugtvangen. Pladsen skal benyttes til parkering af campingvogn og kan inddrages af bestyrelsen såfremt pladsen ikke benyttes i et passende omfang.

Der er afsat et mindre areal til trailerparkering på de enkelte parkeringspladser, sålænge der parkeres med omtanke, eksempelvis for enden af carporte hvor der alligevel ikke kan holde biler. Man skal dog være opmærksom på at parkering af trailere på p-pladserne strider mod færdselsloven, og man derfor teoretisk kan blive præsenteret for et bødeforlæg.

Man kan ansøge om tilladelse til at opføre carport efter de tegninger der godkendt af bestyrelsen og Teknisk forvaltning(Man betaler selv for opførsel). Nye carporte skal altid opføres i forlængelse af evt. eksisterende carporte indtil rækken er færdig bygget.
Man skal dog være opmærksom på at har man carport på en “forkert” plads kan man få den inddraget mod opførelse af en ny på den rigtige plads.
Carporten er fysisk privat ejendom men står opført på fællesareal. Det er derfor ikke tilladt at opsætte nummer eller lignende, og i en salgssituation er det tilladt at sælge carporten fra seperat (Husk at give bestyrelsen besked!).
Du har som ejer af en carport pligt til at vedligeholde den med maling udvendig. Farven skal være grøn umbra. Er man i tvivl kan man altid kontakte bestyrelsen.

Det er ikke tilladt at trække lade kabler til opladning af el drevne køretøjer fra egen matrikel og over fællesområde.

Stier

Det er ikke tilladt at køre på stierne imellem rækkerne med biler eller tunge køretøjer. Asfalten og de underliggende gruslag kan ikke holde til vægten, og vi risikerer at ødelægge de kloakrør/ledninger som ligger under det hele.

De opsatte pullerter er sikret med en hængelås. Hvis der er behov for at de låses op skal bestyrelsen kontaktes på mail: [email protected] 3 dage inden behovet derom. (Nøgle udleveres ikke)

Affald og genanvendelse

Ved foreningens parkeringspladser har vi molokker til bortskaffelse af bioaffald og restaffald fra husholdningen. Ved enkelte af parkeringspladser er der fra kommunen opstillet blå papcontainere til pap.

Alt andet affald som ikke hører til i molokkerne eller de blå papcontainere skal aflevere på en genbrugsplads. Vi som forening vil IKKE acceptere at man stiller affald m.m. på jorden, enten fordi der ikke er plads eller fordi man ikke vil køre til en genbrugsplads.

Yderligere info om kommunens affald eller genanvendelsesinitiativer kan findes på kommunens hjemmeside.

Praktisk info: Grønne affaldsposer til bio affald kan hentes på kommunens genbrugsstationer.

Gadebelysning
Gadebelysning ved stier, veje eller parkeringspladser skal fejlmeldes på ditgadelys.dk eller på App’en med samme navn. (SEAS-NVE)

Varme og vand
Alle foreningens rækkehuse får leveret fjernvarme fra Smørum kraftvarmeværk, yderligere info kan finde på hjemmesiden: smoerumkraftvarme.dk
Novafos håndtere vand og spildevand for Egedal kommune, yderligere info kan findes på hjemmesiden: novafos.dk
Praktisk info: Hovedkloakledninger er kommunens ansvar, hvor stikledninger under huse/matrikler er de enkelte ejeres ansvar. Regnvandsbrønde er foreningens ansvar.

Legepladser og socialt
Vi har 3 legepladser:

 • Ved søen (Større børn).
 • Ved de lige numre (Små børn).
 • Ved de ulige numre (Større børn).

Disse bliver årligt serviceret og vedligeholdt.
Bestyrelsen arbejder hvert år på at samle foreningens medlemmer til arrangementer som kan styrke nabo fælleskabet. Har man som medlem af ejerforeningen forslag til sociale arrangementer er man altid velkommen til at kontakte bestyrelsen med sit forslag.

TV og internet
Foreningen har mulighed for TV og internet igenne Smørum Kabelnet, yderligere info kan findes på hjemmesiden: smoerumnet.dk

Bestyrelsen og general forsamlingen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer som deler det arbejde og ansvar der er beskrevet i foreningens vedtægter.
Ud over de 5 bestyrelsesmedlemmer er der:

 • 2 bestyrelsessuppleanter der ved fravær eller fraflytning af de valgte bestyrelsesmedlemmer, indtræder i bestyrelsen.
 • 2 revisorer der årligt gennemgår regnskab og budget fra bestyrelsen.
 • 2 revisorsuppleanter der ved fravær eller fraflytning af de valgte revisorer, indtræder som revisor.

General forsamlingen foregår i Marts måned hvert år og varer typisk i 2-3 timer.