Vedtægter for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

§1
Foreningens Navn er ”Grundejerforeningen Kirsebærvangen”. Dens område er de af deklarationen af 10. december 1973, tinglyst 4. januar 1974 omfattende ejendomme. Egedal kommunalbestyrelse er berettiget til at ændre eller udvide grundejerforeningens område og eventuelt fastsætte de nærmere betingelser herfor. Foreningens hjemsted er Egedal Kommune.

§2
Alle ejere af boligparceller inden for det i §1. angivne område har ret og pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen. Kun ejere af de nævnte parceller kan være medlemmer. Pligten til medlemskab indtræder samtidig med erhvervelsen uanset på hvilken måde, den finder sted, og indtrædende medlemmer får ved indtrædelsen anpartsvis ret til foreningens formue. Ophører et medlem med at være ejer af en af de omfattende parceller, bortfalder medlemsretten og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Meddelelse om overdragelse af en parcel og dermed udtræden af sælgeren og indtræden af køberen, skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen. Det indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemskab følgende rettigheder, når dette er sket.

§3
Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes eller grupper af medlemmernes fælles interesser, herunder navnlig at forestå de i foran nævnte deklaration pålagte fællesopgaver med hensyn til vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer.

§4
Foreningens medlemmer hæfter principalt med foreningens formue, subsidiært hæfter foreningens medlemmer pro rata og personligt overfor foreningen for de forpligtelser, foreningen har pådraget sig overfor 3. mand, således at foreningens kreditorer ikke kan rette krav med de enkelte medlemmer. Generalforsamlingen kan på den for vedtægtsændringer foreskrevne måde, herunder godkendelse af Egedal kommunalbestyrelse, vedtage anden hæftelse for enkelte, konkret angivne forpligtelser.

§5
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen på grundlag af et, af bestyrelsen forelagt, budget for det pågældende regnskabsår. Kontingentet betales kvartalsvis forud og forfalder til betaling henholdsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Indbetales kontingentet ikke inden den 10. i forfaldsmåneden, tillægges der kontingentet strafgebyr på 10 % pr. parcel pr. påbegyndt måned fra og med forfaldsdagen. Der betales kontingent for hver parcel, et medlem er ejer af, dog med den i §17 i forannævnte deklaration angivne undtagelse. Foruden det årlige kontingent er medlemmerne pligtige at betale de ydelser eller bidrag, der påhviler de enkelte parceller, for lån optaget med hjemmel i §4 eller i henhold til bestemmelser i forannævnte deklaration. Overholdes betalingsfristen ikke, tillægges der strafgebyr som nævnt i stk. 2.

§6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Generalforsamlingen skal så vidt muligt afholdes i Egedal kommune. Bestyrelsen kan såfremt det viser sig vanskeligt at fremskaffe egnede lokaler i Egedal kommune træffe bestemmelse for, at generalforsamlingen skal afholdes andetsteds.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker skriftligt ved omdeling til hvert enkelt medlem med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen indeholder kun dagsorden for generalforsamlingen. Alle andre bilag kan hentes fra foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen. Skulle et medlem være ude af stand til at hente fra hjemmesiden, kan trykte eksemplarer rekvireres fra formanden.

Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem, advokat eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner, der vil være at behandle i tilfælde af forslag om vedtægtsændringer med angivelse af disses ordlyd, og på generalforsamlingen kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den af medlemmerne meddelte dagsorden.

§7
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske derom. Hidkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger skal ske ved brev med mindst 14 dages og højst 21 dages varsel ved angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

§8
For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Valg af referent.
  • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  • Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
  • Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastlæggelse af kontingent.
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter til bestyrelsen.
  • Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
  • Eventuelt.

Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 2 uger inden den pågældende generalforsamling. En eller flere af kommunalbestyrelsen udpegede repræsentanter skal uden stemmeret være berettiget til at give møde på foreningens generalforsamlinger og har ret til at få ordet og ytre sig om de til forhandling foreliggende emner.

§9
Alle valg og almindelige foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem har en stemme for hver parcel, vedkommende er ejer af. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger ske skriftligt, når 10 medlemmer eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning. Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved behørig skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmægtig kan repræsentere mere end tre stemmer. Det skal af fuldmagten fremgå, til hvilke punkter på dagsordenen fuldmagten gælder. Fuldmagten kan ikke bruges under behandling af uventede forslag/afstemninger. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemmer, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned, og på hvilken der uden hensyn til de fremmødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Enhver ændring af vedtægterne skal for at være gyldig godkendes af Egedal kommunalbestyrelse.

§10
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager føres til referat, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§11
De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuelt indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke opsættende virkning. Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter, det være sig økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

§12
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Hvert år afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer, efter første år afgår 2 medlemmer efter lodtrækning. Generalforsamlingen vælger desuden hvert år 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører referat over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Referatet godkendes senest på det først kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af revisor, advokat eller landsinspektør. Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse af de under foreningens hørende veje, stier og fællesarealer, jfr. foran nævnte deklaration af 10/12-1973 ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere faglig assistance til udførelse af opgaver, der sorterer under antagne medhjælps arbejde. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, af generalforsamlingen tillægges bestyrelsesmedlemmer rimelige honorarer. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådan udvalg har ikke besluttende myndighed.

§13
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med to af bestyrelsens medlemmer.

§14
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede, heraf enten formanden eller næstformanden. Formanden, eller i hans fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter. Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, uden at have meldt lovligt forfald, betragtes vedkommende som udtrådt af bestyrelsen, og suppleanten indkaldes. Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af bestyrelsen, skal en afløser vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

§15
Kasseren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Formanden godkender alle udgiftsbilag. Kasseren fører regnskab og medlemsfortegnelse.

Foreningens midler skal indestå på konti i bank eller sparekasse.

En konto med foreningens henlæggelser må kun hæves på i forbindelse med formandens eller næstformandens godkendelse.

En konto med foreningens løbende ind- og udbetalinger kan administreres over netbank-løsning mod fuldmagt fra en enig bestyrelse. Det forudsættes at formanden og kasserer har elektronisk adgang til kontoen. På kontoen må der højest indestå et beløb svarende til 1/12 af beløbet for årets budget plus et kvartals kontingentindbetalinger. Hvis kontoens indestående overstiger dette beløb skal det snarest overføre til ”henlægnings-kontoen”.

Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 1000,- Overskydende beløb skal snarest overføres til ”henlægningskontoen”. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Revisorerne skal foretage 1 à 2 uanmeldte kasseeftersyn om året.

Inden d. 25. januar skal årsregnskabet foreligge til revision for de af generalforsamlingen valgte revisorer. Regnskabet skal foreligge færdigrevideret senest d. 10. februar. Det færdigreviderede regnskab kan ses og hentes via foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

§16
Foreningens vedtægter skal godkendes af Egedal kommune, der ligeledes skal godkende eventuelle ændringer i vedtægterne. Opløsning af foreningen kan ikke ske uden Egedal kommunes godkendelse. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Egedal kommune til anvendelse til formål indenfor grundejerforeningens område. Opløses grundejerforeningen, eller bliver den ude af stand til at fungere, træffes de bestemmelser, som det tilkommer grundejerforeningens område at træffe, af Egedal kommunalbestyrelse. Som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. juni 1974 og ordinære generalforsamling af 17. oktober 1974 efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 4. november 1974, samt den på den ordinære generalforsamling 5. oktober 1976 efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 28. oktober 1976, samt på den ordinære generalforsamling den 1. november 1977 efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 21. november 1977, efterfølgende ekstraordinære generalforsamling af 26. marts 1985, efterfølgende ordinære generalforsamling 26. marts 1998, efterfølgende ekstraordinære generalforsamling 23. april 1998. Godkendt af Ledøje-Smørum Byråd den 6. august 1998. Ændringer af §8 og 15 efter ekstraordinær generalforsamling 20. marts 2003. Ændringer af §1, 4, 6, 9 og 16 efter ekstraordinær generalforsamling 26. marts 2009. Ændringer af §12 og 16, april 2011. Ændringer af §6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 og 16 efter ekstra ordinær generalforsamling 9. April 2015.